Logistyka dystrybucji w systemach ERP - część 2

GRAFFITIERPLOGOPodsumujmy nasze dotychczasowe rozważania związane z logistyką dystrybucji. Tak więc zasadniczą troską logistyka dystrybucji jest zaspokojenie potencjalnego popytu w przyszłości przy założonym wskaźniku sprzedaży utraconej dla założonego i zbilansowanego poziomu kosztów. W naszych dotychczasowych rozważaniach założyliśmy system magazynowania płaski, jednowarstwowy bez magazynów pośrednich.


 
Oczywiście można wyobrazić sobie sytuację, gdzie struktura magazynów jest wielowarstwowa - magazyny terenowe są zaopatrywane przez magazyny subcentralne, te zaś przez magazyny centralne. System ERP winien sobie wówczas poradzić z koniecznością określania różnych modeli popytu dla tego samego indeksu towarowego z punktu widzenia różnych lokalizacji. Skąd postulat możliwości budowania różnych modeli popytu dla tej samej grupy indeksowej ? Mamy ku temu trzy zasadnicze powody. Po pierwsze: dla każdej lokalizacji chcielibyśmy dokonywać niezależnego pomiaru potencjalnego popytu. Oznacza to, że w przypadku rozbudowanego systemu magazynów oraz ich przyporządkowania do rejonów, celowym wydaje się ograniczenie tworzenia modelu popytu oraz systemu zaopatrzenia do kontekstu badań historycznych dla danego obszaru.

Wymaga to oczywiście od systemu ERP prowadzenia odpowiednich kartotek dla zdarzeń gospodarczych oraz odpowiednich narzędzi. Po drugie - czas zaopatrzenia z punktu widzenia różnych lokalizacji tej samej grupy indeksowej może być różny ze względu na: czas transportu pomiędzy magazynem odbierającym i magazynem zasilającym (lub produkcją), częstotliwość transportu pomiędzy zasilającym i odbierającym oraz częstotliwość generowania zapytań o stan magazynowy (próbkowanie stanu magazynowego). Po trzecie stawiamy tezę, że w przypadku magazynu zasilającego magazyny podrzędne potencjalny popyt nie będzie prostą sumą potencjalnego popytu magazynów podrzędnych. W tym wypadku możemy zastosować prawo pierwiastka kwadratowego, w konsekwencji czego zapas bezpieczeństwa magazynu zasilającego jest sumą zapasów bezpieczeństwa magazynów podrzędnych pomnożonych przez pierwiastek kwadratowy z liczby magazynów podrzędnych. Zastosowanie powyższego przelicznika pozwala znacznie zredukować całkowity poziom zapasu minimalnego na poziomie magazynu centralnego i przynieść spore oszczędności dla przedsiębiorstwa.

Zwróćmy uwagę, że szacowanie czasu obsługi zamówienia będzie inaczej rachowane w przypadku produktu oraz towaru handlowego. Czas obsługi zamówienia produkcyjnego jest bowiem sumą czasu produkcji oraz czasu dopuszczenia do produkcji. Dopuszczenie do produkcji może być konsekwencją takich parametrów jak: partia optymalna do produkcji, partia minimalna do produkcji oraz bilansu zasobów i obciążeń. Parametry te – charakterystyczne dla różnych indeksów i typów produkcji winne być oczywiście wcześniej porachowane z pomocą systemu ERP.

Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną sprawę – istotną z punktu widzenia procesu tworzenia zapotrzebowania na produkt lub towar na bazie przyjętego modelu popytu. Otóż podczas procedury rachunku ilości zapotrzebowanej netto należy uwzględnić nie tylko stan zapasów aktualnych, lecz również ilości będące w trakcie produkcji lub zamawiania. Oznacza to, że system ERP musi prowadzić kartotekę zamówień w drodze, zintegrowanych ze zdarzeniami generowania zamówień oraz przyjęć na magazynie.

W przypadku towarów handlowych, praca logistyka dystrybucji winna być wspomagana poprzez system ERP dając wsparcie przy ewidencji zapytań cenowych oraz parametrów jakościowych przyszłych dostaw. Wyobraźmy sobie stworzenie matrycy parametrów dostaw oraz katalogowanie i dywersyfikację dostawców ze względu na zawartość odpowiedzi do zapytań cenowych. Utrzymanie wspólnej matrycy parametrów dla dostawców dla wybranych grup indeksowych pozwoli wybrać optymalnego dostawcę w danym czasie. Idąc dalej - integracja zapytań cenowych z zamówieniami towarowymi oraz przyjęciami na magazynie pozwoli śledzić w jakim zakresie są spełniane zadeklarowane parametry dostaw – w tym parametry jakościowe.

Łatwo zauważyć, że liczne związki oraz węzły integralnościowe obsługiwane dzięki systemowi ERP pozwalają uczynić pracę logistyka znośniejszą. Jednak wartość wielu rozwiązań z wykorzystaniem systemu zintegrowanego w tej sferze leży również w stworzeniu jasnych i czytelnych procedur postępowania. Dzięki powtarzalności i mierzalności procedur będziemy mogli mówić o know-how i wartości organizacji, a nie poszczególnych pracowników.

Autor: Dariusz Grześkowiak
Źródło: www.graffiti-erp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top