ERP w budownictwie

grafilitlogo2Lata rozwoju systemów biznesowych, to lata wzrastającej gęstości funkcjonalnej aplikacji. Prawem ciążenia wydzielają się obszary i moduły, które ze względu na liczbę punktów funkcyjnych oraz skalę powiązań, nabywają prawa do samodzielnego istnienia. Pojawiają się więc rozwiązania dziedzinowe, które ze względu na zwiększoną łatwość komunikacyjną z warstwą systemu transakcyjnego (załóżmy, że jest to system ERP) można stosować w różnych kontekstach procesowych.


Kapitalne znaczenie mają tu – jak sądzę – postulaty architektury SOA, dzięki czemu mnogość usług, funkcji nie umiera wraz z wymianą software’u, lecz jest dostępna w niższych, jednak wciąż wykorzystywanych warstwach oprogramowania. Dzięki efektywnej technologii pojawiają się zastosowania branżowe, które dostosowane do wymagań procesowych charakterystycznych dla danej branży pomagają zmienić efektywność organizacji.

Zastanówmy się, co do zaproponowania mogą mieć systemy ERP dla budownictwa. Okazuje się, że jest to sfera przedsiębiorczości, gdzie istotne znaczenie będą miały oprogramowania dziedzinowe służące do kosztorysowania oraz projektowania. Ze względu na zmienność danych specjalistycznych oraz konieczność zasilania baz specjalistycznych związanych z wymienionymi modułami, nie jest właściwym rozwiązaniem, aby system ERP próbował zawłaszczyć ten obszar funkcjonowania jako własny. Oczekujmy raczej dobrego, funkcjonalnego i efektywnego systemu wymiany danych pomiędzy systemem ERP jako warstwą operacyjną i rozwiązaniami dziedzinowymi służącymi do kosztorysowania oraz projektowania. Idealnym rozwiązaniem wydawałyby się aplikacje dziedzinowe wyposażone w funkcje w architekturze SOA, dzięki czemu ERP mógłby korzystać z dobrodziejstw i wyników tychże aplikacji na poziomie warstwy operacyjnej. Analizując drobiazgowo sprawę, szybko dostrzeżemy problemy związane z integracją (np. pobieranie karnetu materiałowego wiąże się z koniecznością integracji indeksów materiałowych), jednak sprawne mechanizmy integracyjne aplikacji ERP muszą pokonać te przeszkody. W zależności od zakresu oferty przedsiębiorstwa budowlanego (np. przy wytwarzaniu niektórych elementów wykorzystywanych później w budownictwie), możemy postulować konieczność wspomagania technologicznego i konstrukcyjnego na poziomie systemu ERP z wykorzystaniem algorytmów przeliczających np. materiałochłonność z uwzględnieniem parametrów charakterystycznych dla danej budowy.

Jednym z elementów zwiększającym sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa budowlanego jest wykorzystanie oprogramowania pozwalającego na zarządzanie parkiem maszynowym oraz sprzętem. Moduł wspomagający ewidencję parku maszynowego, jego rezerwację oraz rejestrację użycia pozwoli na pełne i efektywne wykorzystanie posiadanych środków trwałych. Moduł – jako element zintegrowanego systemu ERP – pozwoli na rejestrację wykorzystania parku maszynowego w kontekście prowadzonego projektu, co da asumpt do właściwego rachunku kosztów rzeczywistych. Szczególne znaczenie, z punktu widzenia efektywności wykorzystania środków, będzie miała mapa rezerwacji parku maszynowego z uwzględnieniem kontroli technicznych, remontów, okresowych przeglądów. Rejestracja faktów związanych z wykorzystaniem sprzętu, w szczególności zdarzeń generujących dodatkowe koszty pozwoli na właściwą ocenę przydatności ekonomicznej konkretnego sprzętu.

W istocie najważniejszym modułem systemu ERP dla interesującej nas branży budowlanej będzie moduł zarządzania projektami. To tutaj musi zostać utrwalona koncepcja realizacji przedsięwzięcia z podziałem na etapy, harmonogramy, aktorów. Za pomocą modułu zarządzania projektami będziemy chcieli opisać nie tylko proces realizacji celu, lecz również warianty postępowania awaryjnego, przepływy prac, dokumentów, zasobów. Szczegółowa marszruta pozwoli nam nadzorować prace wykonane oraz ich jakość. Ewidencja pobrań materiałowych oraz rejestracja kart pracy w kontekście realizowanego projektu oraz konkretnego kroku procesowego spowoduje, że będziemy mogli identyfikować z pełną dokładnością zastosowane materiały (wraz z identyfikacją dostawcy), pracę wykonaną przez pracowników własnych, usługi obce, wykorzystanie sprzętu. Właściwym wydaje się postępowanie, gdzie rejestracja wykonanych prac odbywałaby się on-line z wykorzystaniem modułu dostępnego np. przez Internet. Dzięki temu będziemy mieli w każdej chwili pełną informację o przeprowadzonych pracach dla danego przedsięwzięcia, dzięki czemu zidentyfikujemy potencjalne zagrożenia na wczesnym etapie . Niezbędnym elementem projektu jest oczywiście budżet kosztowy, dzięki któremu możemy oszacować wartość sprzedaży dla założonego efektu ekonomicznego. Należy więc oczekiwać, że każde kosztotwórcze zdarzenie gospodarcze związane z danym projektem, będzie rejestrowane w systemie ERP w kontekście wskazanego projektu oraz kroku procesowego. Dzięki temu będziemy mogli cały czas badać wykonanie budżetu, a tym samym strzec budżet w trakcie wykonywania przedsięwzięcia. Różnice pomiędzy budżetem założonym a wykonanym winny być w systemie zarejestrowane w kontekście konkretnej przyczyny. Dzięki temu będziemy mogli budować bazę ekspercką pozwalającą w przyszłości dostrzegać ryzyka oraz właściwie szacować je dla nowych przedsięwzięć.

Nie mamy więc wątpliwości, że przedsiębiorstwa budowlane mogą i powinny być beneficjentem korzyści ze stosowania systemu ERP. Można śmiało postawić tezę, że właściwie i konsekwentnie stosowane rozwiązanie ERP pozwoli na sprawną realizację złożonego przedsięwzięcia budowlanego.

Źródło: www.graffiti-erp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top