Kontrola Jakości w systemach ERP

GRAFFITIERPLOGOŁatwo zauważyć, że nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem skutkowały powstawaniem dodatkowych modułów dziedzinowych w systemach ERP. Wielkie zasługi w tej materii mają koncepcje związane z systemem zapewnienia jakości w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Polityka dobrej jakości generowała postulaty określonych - proceduralnych - zachowań w różnych procesach biznesowych. Z całą pewnością cały szereg funkcji, które pojawiły się w dobrych systemach ERP – często nie związanych ze sobą w sensie procesowym – jednakże służącym zabezpieczeniu jakości, było konsekwencją rozważań związanych z problematyką jakościową.


Rozpocznijmy od najbardziej elementarnych przejawów obecności kontroli jakości. Występują na poziomie opisu materiału, półwyrobu bądź produktu. System ERP winien więc zapewnić możliwość budowania kartoteki cech jakościowych poszczególnych indeksów wraz z określeniem miar, słowników miar oraz ocen i kwalifikacji jakościowych. Atrakcyjnym z punktu widzenia potencjalnego użytkownika jest rozwiązanie, gdzie w przypadku złożonego produktu, nawet poszczególne elementy będą posiadały możliwość przypisywania niezależnych parametrów jakościowych. Idąc dalej –system ERP winien również umożliwiać identyfikację cech jakościowych (wraz z notami kwalifikacyjnymi) także na poziomie marszruty technologicznej w odniesieniu dla poszczególnych operacji. Dzięki temu, kroki procesowe związane z kontrolą jakości mogą pojawiać się na przykład podczas następujących procesów:

  • przyjęcia materiału lub towaru od dostawcy: System ERP może wymagać od użytkownika pomiaru przypisanych dla danego indeksu cech jakościowych oraz dokonywać samodzielnych kwalifikacji wraz z odrzuceniem przyjmowanego materiału lub towaru;
  • przyjęcia produktu z produkcji: System ERP może wymagać od użytkownika pomiaru przypisanych dla danego indeksu cech jakościowych oraz dokonywać samodzielnych kwalifikacji wraz z odrzuceniem przyjmowanego produktu;
  • podczas przekazywania detalu pomiędzy operacjami produkcyjnymi: System ERP winien w przypadkach złej kwalifikacji umożliwiać edycję przyczyny odrzuceń.

Prowadzenie procesów z uwzględnieniem kroków służących kontroli jakościowej, wraz z możliwością rejestracji przyczyn oraz zdarzeń zachodzących w otoczeniu lub w kontekście pozwala na zgromadzenie wiedzy zawierającej zarówno przyczynę jak i skutek, oraz idąc dalej może pozwolić na zbudowanie systemu eksperckiego, którego zadaniem byłoby wskazywanie przyczyn wad i usterek oraz sposobów rozwiązywania problemów w jak najwcześniejszej fazie produkcji.

Na podstawie zarejestrowanych informacji będziemy mogli ponadto prowadzić ewidencję kosztów braków, zaś właściwe zarządzanie jakością, a zwłaszcza przedsięwzięcie procedur eliminacji najistotniejszych przyczyn występowania braków oraz wad może umożliwić przedsiębiorcy poczynienie sporych oszczędności. Wpływ na właściwą ocenę sytuacji ma również interfejs i forma prezentacji informacji oraz wyników. Często stosowaną graficzną prezentacją danych w omawianych sytuacjach jest na przykład wykres Pareto.

Należy zauważyć, że dodanie kroków procesowych związanych z kontrolą jakości wprowadza dodatkową marszrutę w procedowaniu, system ERP winien bowiem obsłużyć drogę postępowania w przypadku wyników nakazujących kwalifikację negatywną.

Inną, atrakcyjną techniką wspomagania jakości produkcji jest statystyczna kontrola procesu produkcyjnego. Zastosowana po raz pierwszy w sposób masowy przez producentów części samochodowych spowodowała wielkie zmiany w sferze jakościowej. Wykorzystując narzędzia statystyczne, bez konieczności kosztownej kontroli każdej sztuki wyrobu, można produkować przy założeniu określonego prawdopodobieństwa wystąpienia braku. Statystyczna kontrola procesu produkcyjnego winna być przeprowadzana na tych operacjach technologicznych, które mają znaczenie z punktu widzenia istotnych cech jakościowych produkowanego wyrobu. Podczas statystycznej kontroli procesu produkcyjnego użytkownik ma obowiązek rejestracji wyznaczonej puli próbek, zaś system poprzez nałożenie rozkładu (najczęściej stosowanym jest rozkład normalny Gaussa, choć zdarzają się przypadki stosowania rozkładu chi-kwadrat lub Kołmogorowa) oraz obliczenie współczynnika zdolności procesu szacuje prawdopodobieństwo wypadnięcia próbki poza założone odchyłki dla cechy jakościowej. W przypadku gdy współczynnik osiąga wartość poza założonym granicami (granice współczynnika są konsekwencją przyjętego prawdopodobieństwa z którym próbka może znaleźć się poza granicami nominalnymi i nałożonym rozkładem; w przypadku różnych przemysłów stosuje się różny poziom restrykcji), pracownik jest zobowiązany do reakcji – np. zbadania zdolności maszyny, korekty nastaw. Jednym z elementów kontroli jakościowej może być badanie zdolności maszyny oraz obliczenie współczynnika wypośrodkowania maszyny. Można oczekiwać, że system zarejestruje okresowe badania zdolności maszyny, dzięki czemu użytkownik będzie posiadał wiedzę, jaki wpływ na zachowanie procesu ma w danej operacji maszyna na której odbywa się operacja technologiczna. Idąc dalej - można stworzyć procedury związane z konserwacją maszyny w oparciu o badanie zdolności maszyny.

System zapewnienia jakości wymaga często od przedsiębiorcy wprowadzenia procedur FMEA, czy też audytów kontrolnych. Użytkownik mógłby wymagać od systemu ERP możliwości rejestracji zadań oraz wyników audytów w kontekście i w integracji z zasobami przedsiębiorstwa oraz procedur, których słowniki istnieją w systemie informatycznym. Dzięki temu znowuż możemy tworzyć bazę wiedzy, dzięki której łatwiej będziemy mogli opisywać rzeczywistość zakładową oraz przewidywać.

Przyjrzyjmy się innym modułom, które choć występują w istotnych procesach biznesowych wpływają na efektywność systemu zapewnienia jakości. Poszukiwane przez nas funkcje występują np. w module logistycznym. Proces budowy kartoteki dostawców wraz z parametrami jakościowymi względem poszczególnych indeksów przypisanych poszczególnym dostawcom, wraz z pełną ewidencją rzeczywistych cech jakościowych (prowadzonych podczas procesów przyjęć) wpłynie na dywersyfikację naszych kontrahentów i całą pewnością ułatwi właściwe, oparte o czytelne miary wybory najbardziej efektywnych dostawców w przyszłości. Wymagania jakościowe stawiane naszym dostawcom winny być formułowane w ramach modułu zapytań cenowych, które zintegrowane z przyjęciami pozwolą na właściwą ocenę naszych zakupów.

Nie mamy wątpliwości, że w nowoczesnym systemie ERP kontrola jakości musi być wspomagana w procesie przyjęcia i obsługi reklamacji oraz serwisu pogwarancyjnego. Identyfikacja wad produktów już po sprzedaży wraz z rejestracją przyczyn, identyfikacją partii produkcyjnej pozwolą na zrozumienie rzeczywistych przyczyn i ich wyeliminowanie w przyszłości, co będzie skutkować większym prestiżem i obniżeniem kosztów obsługi gwarancyjnej.

Często wykorzystywanymi funkcjami pakietu zwiększającego efektywność jakości i należącymi do dobrego systemu ERP są procedury wspomagające kontrolę legalizacji i sposobów użytkowania narzędzi, sprawdzianów, przymiarów.

To tylko niektóre punkty funkcyjne oraz moduły wzmacniające organizację przedsiębiorstwa. Nie mamy wątpliwości, że stosowane właściwie i w dobrych proporcjach, przyniosą przedsiębiorcy wymierny efekt.

Źródło: www.graffiti-erp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top