Potrzebowaliśmy systemu analitycznego, aby usprawnić pracę naszych analityków biznesowych. Szukaliśmy rozwiązania, które sprawi, że będą oni mogli skupić się wyłącznie na analizie danych, nie angażując czasu na ich pozyskiwanie i przetwarzanie. Dla zarządu spółki kluczowe było, aby informacja, którą otrzymają była rzetelna i aktualizowana na bieżąco, a dane były widoczne niemal w czasie rzeczywistym, prezentowane w sposób czytelny i zrozumiały – mówi Piotr Pęcherski, Dyrektor Departamentu IT, Prokurent Czerwonej Torebki S.A.

 
Wyzwa niebiznesowe Łatwy dostęp do informacji o każdym obszarze działania firmy pozwala na błyskawiczną reakcję, a co za tym idzie zwiększa szanse biznesowe.
Podstawową korzyścią jaką chcieliśmy osiągnąć wdrażając ABS Business Intelligence jest usprawnienie procesu podejmowania decyzji. – mówi Dyrektor Piotr Pęcherski, Dostęp do wiarygodnych i spójnych informacji, przekształconych w użyteczną wiedzę pochodzącą ze wszystkich obszarów biznesowych organizacji da nam możliwość podejmowania większej liczby trafnych decyzji w krótszym czasie.
ABS stanęło przed wyzwaniem stworzenia jednolitego, spójnego źródła informacji. Klient bazując na swoich dotychczasowych problemach oczekiwał analitycznej platformy sprawozdawczej, której głównym zadaniem byłaby analiza obszaru danych, standaryzacja procesów biznesowych i tworzenie przejrzystych, czytelnych raportów, udostępnionych również w wersji mobilnej.

ROZWIĄZANIE

Pierwszym etapem było określenie potrzeb Czerwonej Torebki oraz analiza raportów i notatek w celu wyłonienia grupy podstawowych raportów. Każdy raport został następnie rozrysowany w macierzy raportów i procesów, żeby uwidocznić z jakich danych źródłowych korzystają poszczególne raporty. Kolejnym krokiem było dokonanie rozbicia ogólnych raportów na podraporty, stąd liczba zidentyfikowanych wcześniej raportów z 60 została zwiększona po zakończeniu analizy do prawie 100. Zamknięcie określonego obszaru analizy uruchamiało III Fazę - utworzenia modelu. Prace toczyły się wielowątkowo, jednocześnie eksperci ABS analizowali raporty, budowali schematy, tworzyli procesy ładowania danych. Finalnie zidentyfikowanych i przeanalizowanych zostało 11 procesów. W trakcie wdrożenia systemu klasy Business Intelligence w Czerwonej Torebce zmieniały się założenia i potrzeby biznesowe oraz analityczne klienta, w odniesieniu do których zespół wdrożeniowy ABS dzięki metodyce zarządzania projektem z powodzeniem realizował kolejne wyzwania projektowe. W trakcie trwania projektu zmieniły się również znaczenia biznesowe i priorytety tworzonych modeli danych, w wyniku czego zdefiniowany został obszar Retail. Prace zostały rozpoczęte z nałożeniem szczególnego znaczenia na szybkość dostarczania kolejnych obszarów analitycznych. Zespół ABS wraz z Zespołem Czerwonej Torebki od chwili zdefiniowania nowego obszaru prowadził równolegle prace wdrożeniowe w zakresie Komercjalizacji i Retail w celu zaspokojenia szybko zmieniających się potrzeb analitycznych i biznesowych klienta.

PRACE ZWIĄZANE Z RETAIL
W trakcie wdrożenia uruchomiliśmy nowy model biznesowy Retail, który również chcieliśmy objąć wdrożeniem. Co to oznacza dla projektu? Nie trudno sobie wyobrazić. Dodatkowym utrudnieniem była całkowita zmiana priorytetu i przestawienie go na Retail z jednoczesną akceptacją niewielkiego przesunięcia terminu uruchomienia pierwotnego zakresu wdrożenia. Tu należą się słowa uznania dla wszystkich stron wdrożenia - Piotr Pęcherski, Dyrektor Departamentu IT, Prokurent Czerwonej Torebki S.A.
Faza I to przygotowanie projektu, gdzie sformułowano pełną charakterystykę nowego biznesu – Retail. Wyłoniono zespół wdrożeniowy, osoby odpowiedzialne, analityków i zespół IT po stronie ABS. W fazie wdrożenia utworzono dokument wstępny, określający zakres oraz wymagania projektowe wraz ze szczegółowym opisem potrzeb biznesowych i analitycznych klienta oraz kluczowych wskaźników efektywności. Zbudowano harmonogram etapów realizacji projektu oraz zdefiniowano infrastrukturę techniczną i administracyjną wdrożenia. Nastąpił podział wdrożenia na etapy związane z procesami, a tym samym nadano priorytety poszczególnym etapom. W Fazie analizy i modelowania trwały prace nad utworzeniem modelu ostatecznego. Utworzono widoki, a następnie wdrożono procesy ETL, zbudowano schematy w MicroStrategy i nastąpiła migracja przetestowanego rozwiązania.

W trakcie wdrożenia dostarczone zostały również usługi szkoleniowe w pełnym zakresie funkcjonalnym ABS BI. Szkolenia dotyczyły następujących zakresów merytorycznych:
 • Wprowadzenie do ABS Business Intelligence
 • Raportowanie zakres standardowy
 • Raportowanie zakres zaawansowany
 • Projektowanie Dashboardów zakres standardowy
 • Projektowanie Dashboardów zakres zaawansowany
 • Projektowanie kokpitów z wykorzystanie Visual Insight
 • Projektowanie aplikacji mobilnej i tworzenie Story Board dla aplikacji mobilnych
 • Szkolenie z Administracji Szkolenie z Podstaw Hurtowni danych
 • Szkolenie z Programowanie Hurtowni danych w oparciu o SCD
 • Szkolenie z projektowania i rozwijania ABS BI od strony Schematu systemu (Architekt)
 • Szkolenia z modeli danych (Data Martów)
PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE

System zawiera moduł ABS BI P&B wspierający obszar planowania i budżetowania całej organizacji i jest zintegrowany z obszarem analitycznym ABS BI. Subskrypcja dashboardów aplikacji mobilnej oraz wykorzystanie funkcjonalności push up dla danych i analiz, ułatwiają bieżące zarządzanie najważniejszymi procesami w firmie. ABS BI P&B zapewnia efektywne, scentralizowane rozwiązanie do budżetowania oparte na interfejsie przeglądarki internetowej zintegrowane z systemem ABS Business Intelligence. Dzięki pełnej integracji z platformą ABS Business Intelligence dane pozyskiwane i zapisywane są w hurtowni danych, co ułatwia proces dalszych analiz i dostępu do danych. Rozwiązanie ABS BI P&B wspiera firmę w tworzeniu krzyżowych budżetów poszczególnych działów eliminując potrzebę tworzenia licznych arkuszy kalkulacyjnych wysyłanych drogą elektroniczną i wykorzystywanie wielu aplikacji w celu „złożenia” budżetu w całość. ABS P&B poprzez integrację z ABS BI zapewnia dostęp do wszystkich istotnych wyników przedsiębiorstwa, co znacznie przyspiesza proces podejmowania świadomych oraz bardziej skutecznych decyzji strategicznych.

Źródło: ABS Solutions

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top